SEIKAGAKU CORPORATION
Address:Marunouchi Center Bldg,10f1 6-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Phone : +81-3-5220-8950Fax : +81-3-5220-8951
Homepage : http://www.seikagaku.co.jp/english/