Sanofi K.K
Address: Tokyo Opera City Tower 3-20-2 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1488
Phone : +81-3-6301-3000
Homepage : http://www.sanofi.co.jp/